Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“).

Futons s.r.o.

IČO: 52076784

IČ DPH: SK2120886295

se sídlem: Mallého 1164/17, 90901 Skalica

zapsané u Or. OsTN, vložka 43411/T 

kontaktní údaje: Futons s.r.o.

         email: info@biozino.eu         

telefon: +420 728 682 978

www.biozino.eu

(dále jen „prodávající)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.biozino.eu (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno poštou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazeny v internetovém obchodě.
 2. Všechny prezentace zboží umístěné v katalogu internetového obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případě, že je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující realizuje objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, po předchozí registraci v internetovém obchodě
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Ihned po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací potřebných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího vedeného ve FIO bank
  • SK IBAN SK79 8330 0000 0024 0275 6280
  • CZ IBAN CZ59 2010 0000 0020 0275 6281
  • CZ číslo účtu:
   2002756281/2010
    
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Shoptet pay
  • dobírkou v hotovosti při předání zboží
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží se nepovažuje za zálohu.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Zboží je kupujícímu doručeno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím sběrného místa na adresu sběrného místa, kterou kupující určil
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na zvoleném způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto bezodkladně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Pokud je kupní smlouva uzavřena na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo provozní prostory prodávajícího, a zároveň pokud prodávající včas a řádně poskytl kupujícímu informace o právu odstoupit od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od kupní smlouvy, včetně formuláře na odstoupení od kupní smlouvy (v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku) a za současného splnění zákonem vyžadovaných skutečností, má kupující podle zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy.
 3. Lhůta na odstoupení od smlouvy je 14 dní
 • okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, pokud je předmětem kupní smlouvy objednané zboží, které se dodává odděleně
 • okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • okamžikem převzetí prvního dodaného zboží, pokud je předmětem kupní smlouvy zboží, které je dodáváno během vymezeného období.
 1. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 • provádění naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaného v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 1. Pro dodržení lhůty na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat jakékoli jednoznačné prohlášení vyjadřující jeho vůli odstoupit od kupní smlouvy a to ve stanovené lhůtě podle odst. 3 článku VI těchto obchodních podmínek.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, když zboží nemůže být vráceno kvůli své povaze poštou.
 4. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, nepoužité a neznečištěné a pokud možno, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí v lhůtě 14 dní od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, případně způsobem určeným kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a chybí-li dojednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy jimi vykonávané,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo k němuž se zboží tohoto druhu běžně používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodnutému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající minimálně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou je možné zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití na obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu sám způsobil.
 4. V případě výskytu vady může kupující předložit prodávajícímu reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o kterém strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda je vada odstranitelná či neodstranitelná), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Pokud nastal případ odstranitelné vady po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro různé vady) nebo má zboží větší počet vad (obvykle alespoň tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu oznámit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, pokud kupující požádal o opravu vady, která se ukáže být neodstranitelnou. Pokud si kupující své právo nezvolí z podstatného porušení smlouvy včas, má právo stejné jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Pokud není oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je toto zboží zlevněno.
 8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, případně také v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující uplatnit u prodávajícího ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.

Osobní údaje

 1. Veškeré informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak nakládat. Pokud nám k tomu nedáte písemný souhlas, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění smlouvy používat, kromě emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, protože tento postup umožňuje zákon, pokud ho neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze podobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoli jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude pro tento účel uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

X.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a doplňuje nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mimo jiné dohled nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku .

XI.

Závěrečné ustanovení

 1. Veškeré dohody mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany dojednávají, že vztah se řídí právem Slovenské republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 3. Veškerá práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí provádět žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář na odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.12.2023

Příloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PRODÁVAJÍCÍ:

Futons s.r.o.

IČO: 52076784

IČ DPH: SK2120886295

so sídlem: Mallého 1164/17, 90901, Skalica

zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu BA1, oddíl: Sro, vložka č. 163001/B

kontaktní údaje: Futons s.r.o.

email: info@biozino.eu       

Mobil: 0904 212 006

CR mobil: 728 682 978

www.biozino.eu

KUPUJÍCÍ:

Jméno a příjmení spotřebitele …………..

Adresa spotřebitele …………..

emailová adresa spotřebitele …………..

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy, předmětem, které bylo dodání zboží: …………..

Datum objednání/přijetí* zboží …………..

Odstoupením od kupní smlouvy spotřebitel vrací prodávajícímu zakoupené zboží, přičemž náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

Podpis spotřebitele…………..

V………….. dne …………..

* Nehodící se škrtněte.